Metodologia

Zavrada

Alle Einträge anzeigen(!!!)

A   B  C   D   E   F   G   H  I   J  K  L   M   N   O   P   Q  R   S   T   U  V  W  X  Y  Z 


Referent  (Citar)

En il triangul da las categorias linguisticas "denominaziun" – "concept" – "referent", che sa refereschan l'ina a l'altra, il referent inditgescha la substanziaziun individuala d'in concept – da natira – adina abstract, en auters pleds: ina chaussa concreta, individuala. Ils referents che cumparan en il material tractà da VerbaAlpina permettan per gronda part ina represchentaziun sco dissegn u fotografia. En confrunt cun las denominaziuns ed ils concepts èn ils referents d'impurtanza subordinada en VerbaAlpina. Represchentaziuns da referents, il pli fotografias, vegnan a vegnir duvradas per uschè dir sco 'meds auxiliars' surtut en connex cun il crowdsourcing per far ils referents pli spertamain chapibels als infurmants perquai che las descripziuns dals concepts èn mintgatant necessariamain cumplitgadas.

(auct. Stephan Lücke – trad. Susanne Oberholzer)

Tags: DokumentationRetorumantsch  (Citar)

En accord cun la Constituziun federala da la Confederaziun svizra vegn l'expressiun tudestga 'Rätoromanisch' duvrada qua per las varietads rumantschas dal Grischun che na vegnan betg quintadas tradiziunalmain tar il talian (cf. Gross 2004 e Liver 2010). Cunquai na duai dentant en nagin cas vegnir pretendì che quest rumantsch dal Grischun, il ladin da las Dolomitas ed il furlan appartegnian a la medema 'lingua'; gist per quest concept che n'è betg pli supportabel oz è l'expressiun 'retorumantsch' oriundamain vegnida furmada da la linguistica en il 19avel tschientaner. L'idea sco tala ha Graziadio Isaia Ascoli sviluppà e numnà per talian 'ladino'.

(auct. Thomas Krefeld – trad. Prisca Derungs | Daniel Telli)

Tags: PublikationRom onomasiologic  (Citar)

(auct. Thomas Krefeld – trad. Susanne Oberholzer)

Tags: Dokumentation