Metodologija

sortiranje/razvrščanje

Prikaži vse zapise

(no Tag)   Zunajjezikovni kontekst   Funkcijska področja   Informacijska tehnologija   lingvistika   spletna stran  


Crowdsourcing  (citiranje)

Čeprav so na razpolago mnogi relevantni jezikovni podatki za stvarna področja VerbeAlpine (predvsem v atlasih in slovarjih), je predvideno zbiranje novih podatkov. Tako naj bi se (1) izravnale nekonsistentnosti med viri, ki so že na razpolago, (2) odpravile vrzeli oz. nenatančnosti, (3) tradicionalna poimenovanja oz. naprave pa naj bi se označili kot taki. Vendar se nove ankete ne izvajajo s klasičnimi postopki terenskih raziskav, ampak s sredstvi, ki nam jih v tem času dajejo na razpolago družbeni mediji. Ustrezni postopki so pogosto poimenovani crowdsourcing. Referenca na crowd je v mnogih pogledih nejasna, ne nazadnje zato, ker jo mnogi povezujejo s poljubnostjo, amaterskostjo in pomanjkljivo zanesljivostjo; pomisleki niso brez osnove, ker ustrezni postopki v resnici posvečajo pozornost nedoločni in anonimni množici morebitnih interesentov. Osnovne težave se kažejo tako na strani znanstvenega projektnega ponudnika kot na strani projektnega naslovnika (ki je lahko laik, ni pa nujno): ponudba mora biti v zadostni meri »vidna« in atraktivna in naslovnik mora biti v zadostni meri kompetenten tako jezikovno kot glede poznavanja predmetnosti. V tem primeru so na razpolago različne strategije. Tako se da poskusiti zasidrati privlačnost ponudbe v zabavnosti in razviti igrive načine, kot poskušajo v projektnem združenju play4science; po tamkajšnjih izkušnjah pa se zdi informatorjem, to je v tukajšnjem primeru govorcem, obetavneje sporočiti, da še naprej čisto naravnost pomagajo s svojim jezikovnim znanjem in poznavanjem predmetnosti (prim. seznam projektov citizen science). Kompetenco se da preveriti s ciljanimi preizkusi vednosti, nedvomno pa je bolj zanesljivo dobljene podatke potrditi in preveriti z drugimi govorci iz istih krajev.


(auct. Thomas Krefeld | Stephan Lücke – trad. Peter Weiss)

Tags: Funkcijska področjaDokumentacija  (citiranje)

VerbaAlpina dokumentira narečne različke znotraj etnografsko določenega prostora; onomaziološki okvir je podan s kulturnimi tehnikami in življenjskimi oblikami, ki so se uveljavile v vsakič posebnih, tudi kulturno neodvisnih okoljskih razmerah. Takih prostorov, ki jih kot prototip predstavljajo Alpe, jezikoslovne raziskovalne tradicije ne morejo zajeti primerno, ker se podpodročja, ki se sistematično ukvarjajo z ustrojem prostorov – torej jezikovna geografija oz. dialektologija ali tudi geolingvistika –, skoraj brez izjeme ravnajo po danih političnih in/ali jezikovnih mejah (tudi posameznih jezikov). Prostorskemu profilu osrednjih in v marsikaterem pogledu do danes določujočih projektov je mogoče sicer slediti (prim. npr. AIS in FEW), pogosto pa se z njim ni mogoče strinjati. Ravno posebej očarljivi večjezični kulturni prostori, kot je npr. področje med črnogorsko-albansko obalo Jadrana in Donavo, se zato izmaknejo uveljavljenemu raziskovanju, ki ga vodijo vnaprejšnje nacionalnofilološke predstave. Ambiciozno načrtovani Sredozemski lingvistični atlas (Atlante linguistico mediterraneo ) bi lahko postal velik projekt, ki bi določal smer, vendar pa ni prišel dalj od zasnove.
VerbaAlpina meri na alpski prostor; projekt pa ne želi vleči ne jezikovnih ne narečnih meja in nikakor tudi ne slikati mozaika različkov (narečij), ki so zamejeni eden nasproti drugemu. Nasprotno: s tem se razvija Medjezična geolingvistika, ki raziskuje, v kolikšni meri so specifične različice, namreč označevalni tipi, ki so značilni za alpski kulturni prostor, skupne ravno narečjem in jih morda vendarle povezujejo čez meje jezikovnih družin. Relativna podobnost lokalnih narečij se induktivno kaže iz podatkov samih. Edina vnaprej dana členitev alpskega prostora, ki je znana že od vsega začetka, se tiče aktualnih mej med tremi velikimi jezikovnimi družinami (germansko, romansko, slovansko).

Perspektiva

Razdelitev različic na teh narečnih področjih implicira raznovrstne stike, ki segajo v daljno ali bližnjo preteklost; zato je lahko čedalje širša perspektiva projekta le zgodovinska. Glede na začrtani raziskovalni prostor VerbaAlpina nikakor ni razumljena kot prispevek k nacionalnim jezikovnozgodovinskim raziskavam upoštevanih jezikov, ampak kot poskus, da bi rekonstruirali stratigrafijo večjezikovnega komunikacijskega prostora kot primer.

Pri tem se projekt ravna izključno po postopku gledanja na osnovo (bottom up), to je na podlagi podatkov, ki se jih da lokalno georeferencirati. Minimalna in privzeto (by default) veljavna referenčna enota je politična občina, natančneje rečeno: prostorska točka, ki predstavlja občino kot celoto, ali pa celotno področje občine. Po potrebi pa je lahko georeferenciranje na nekaj metrov natančno.

Kartografija

Dostop do dokumentacije omogoča predvsem interaktivna karta. Doslej so bile za vizualizacijo uporabljene le točkovne simbolne karte z interaktivnimi simboli. Kot dopolnilo je v pripravi interaktivna simbolizacija na osnovi področij občin, da bi tako dosegli boljšo vizualizacijo kvantitativnih razmer. Interaktivne simbolne karte pomenijo bistven napredek pri jezikoslovni in družboslovni predstavitvi prostora, saj omogočajo obogatitev močno abstrahiranih ('sintetičnih') predstavitev s čisto konkretnimi, krajevnimi ('analitičnimi') informacijami.

Jezikoslovna priprava podatkov

Pri aktiviranju točkovnega simbola (s klikom nanj) se odpre okno z jezikovnimi podatki, ki so na razpolago za konkretni kraj; naslednji primer kaže označitev koncepta MASLO v kraju Ramosch (Unterengadin):Predstavitev jezikovnih podatkov s pojavnim oknom interaktivne karte

Podatki so predstavljeni tako kot v viru (kot glasoslovno transkribirani posamezni zapis, kot v zgornjem primeru, ali pa v pravopisno tipizirani obliki) in uvrščeni k splošnejšim tipom, najbolj abstraktno kategorijo pa zastopa etimološko definirani osnovni tip. Kmalu se jim bodo po možnosti pridružile kazalke na referenčne slovarje.

Filtri

Različni filtri omogočajo uporabniku izmed podatkov, ki so na razpolago, izbrati želene in jih kartografsko predstaviti. Zgoraj predstavljeni izrez iz karte je del karte, ki se pojavi pri izboru 'koncepta' MASLO:Filter za upravljanje interaktivne karte

Zajemanje v skupine in razvrščanje

Neredko so v izbranih kategorijah že na razpolago mnogi jezikovni izrazi; iskanje 'koncepta' MASLO (prim. naslednjo sliko) da 1448 zapisov. S tem je dana možnost, da vse relevantne izraze po različnih merilih zajamemo v skupine in jih razvrstimo:Funkcija za razvrščanje na interaktivni karti: koncepti

Ustrezna možnost se pokaže tudi pri iskanju morfoleksičnih ali osnovnih tipov; predvsem razvrstitev po merilu 'koncept' je zanimiva tudi neodvisno od zajetega jezikovnega prostora, ker razkriva polisemijo vsakega izraza. Tu sta dva posnetka zaslona ravnanja ob primeru malga:

Kot rezultat se pokažejo naslednji pomeni, ki so med seboj v jasnem metonimičnem odnosu. Polisemija morfoleksičnega tipa malga: prim. karta morfo-leksilanega tipa malga

Viri

Doslej so bili obdelani nekateri slovarji, ki se jih je dalo georeferencirati, predvsem pa jezikovni atlasi. Pri tem so bile v glavnem uporabljene tri tehnike:
  1. Že na natisnjenih kartah objavljeno gradivo je bilo s posebej razvitim orodjem zapisano na novo in vneseno v podatkovno zbirko VerbeAlpine; tako je bilo pri večini atlasov: (SDS, AIS, TSA itd.).


  2. Transkripcijsko orodje, ki ga je razvila VerbaAlpina

  3. Že na natisnjenih kartah objavljeno gradivo, ki pa je že v izvirniku digitalno, je bilo pretvorjeno in algoritmično na novo transkribirano tako, da je lahko bilo vneseno v podatkovno zbirko VerbeAlpine. Ta postopek je bil uporabljen za ALD-II in ALTR.

  4. Še ne objavljeno gradivo drugih projektov je bilo transkribirano oz. digitalno prevzeto neposredno iz njihovih popisnih pol; to velja še posebej za podatke SAO.

  Večrazsežnost

  Za vsestransko razumevanje zgodovinskih procesov je nujno želeno dopolniti jezikovne podatke z drugimi, zgodovinsko relevantnimi; to je pri VerbiAlpini mogoče doseči le pogojno, kljub vsemu pa se mnoge relevantne podatke da priklicati. Tale izrez iz karte kaže v sinoptičnem skupnem pogledu
 • kraje z latinskimi napisi v provinci Norik;
 • kraje z latinskimi napisi iz Recije;
 • rimska imena krajev, ki so izpričana v tako imenovaniTabuli Peutingeriani na viae publicae .
Po drugi strani pa se da iskati reflekse treh latinskih osnovnih tipov, natančneje: dveh latinskih in enega latiniziranega, domnevno predrimskega:
 • osnovni tip lat. casearia v pomenu 'koča' na Severnem, Južnem in še zlasti izrazito na Vzhodnem Tirolskem;
 • osnovni tip predrimsko baita v pomenu 'hiša' v Sloveniji južno od Ljubljane;
 • osnovni tip lat. cellarium v pomenu 'koča' v Zgornji Avstriji.
Sinoptična karta k latinski epigrafiki: prim. karta k latinski epigrafiki, h krajem iz Tabule Peutingeriane in k osnovnim tipom cellarium in baita na delu nemškega in slovenskega prostora (prim. legendo nad karto)

Očitno ujemanje ali vsaj podobnost teh razporeditev komajda lahko pripišemo slučaju.


(auct. Thomas Krefeld – trad. Peter Weiss)

Tags: Funkcijska področjaFunkcijska območja  (citiranje)

Naloge in dosežke VerbeAlpine lahko uvrstimo na tale področja:
(1) dokumentiranje in jezikovnozgodovinska analiza narečnega besedja, ki je po merilih onomaziološkega okvira ocenjeno za značilno;
(2) sodelovanje s projektnimi partnerji http://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/?page_id=185 za izmenjevanje podatkov in njihovo analizo;
(3) objavljanje podatkov, analitičnih besedil in različnih gradiv, povezanih s projektom, kar vse je delno namenjeno strokovni, delno pa široki javnosti.
Funkcije 1–3 so bile že aktivirane z različico 15/1 in se bodo širile postopoma. V pripravi pa sta še dve funkciji:
(4) pridobivanje podatkov s crowdsourcingom;
(5) ustanovitev raziskovalnega laboratorija, ki vabi vse zainteresirane uporabnike, da sami uporabljajo geolingvistična orodja, ki jih je razvila VerbaAlpina (različne kartografske predstavitve, tipizacijske stopnje ipd.), in da predstavijo nove, po možnosti tudi alternativne analize in rezultate.


(auct. Thomas Krefeld – trad. Peter Weiss)

Tags: Funkcijska področjaObjavljanje  (citiranje)

Sestavina VerbeAlpine je tudi neposredno objavljanje rezultatov, neodvisno od založbe. Kar se imenuje objava, ni vedno tudi že OBJAVLJANJE. Tako tradicionalni medij tiska zdaj povzroča že čisto nasprotje: javnosti odteguje informacije, ki naj bi ji bile zaradi subvencioniranja raziskav z javnimi sredstvi dane na kar najširši način in ki bi ji lahko bile z uporabo novih medijev posredovane tudi prav zlahka. V znanostih običajne papirne naklade 200 ali 300 izvodov ne ustvarjajo inkluzivne 'javnosti', ampak ekskluzivno zasebnost. Zato zaradi zlahka dosegljive informacijske tehnologije ni nobenega trdnega razloga, da bi tisk kot sredstvo za širjenje znanosti imel prednost ali da bi bil edina možnost.
V mnogih znanstvenih disciplinah (po našem védenju to med drugim zadeva informatiko) je bilo v preteklih letih mogoče opažati usmeritev, ki možnosti, ki prihajajo z novimi mediji, vodi do absurda: medtem ko je zdaj pravzaprav z največjo lahkoto po vsem svetu omogočen udoben dostop do informacij in besedil, tudi na tem področju prihaja do popolnega nasprotja, s tem ko je ustrezen dostop možen le proti plačilu. To je korak nazaj celo v primerjavi s prej kritiziranimi tradicionalnimi publikacijami v papirni obliki. Na tem mestu izrecno svarimo pred tovrstnimi tokovi, ki se že nakazujejo tudi na področju družbenih in humanističnih znanosti.
Bistveno pa se je spremenil tudi pojem objave. Strogo vzeto je že dokumentiranje podatkov na internetu oblika objavljanja. Poleg tega se VerbaAlpina razume tudi kot orodje za objavljanje besedil, ki so v zvezi s projektom. Za to so v glavnem predvideni trije formati:
 1. Teoretično in metodološko osrednji pojmi in problemi so na zgoščen način zbrani pod zavihkom Metodologija.
 2. Izčrpnejše analitične raziskave rezultatov projekta ali teoretične oz. metodološke diskusije so lahko na razpolago pod zavihkom Projektne publikacije.
 3. Komentarji k posameznim jezikovnim tipom se odprejo v legendi h karti z gumbom 'i'; tam jih zlahka vzpostavijo sodelavci projekta ali zunanji sodelavci.


Prek legende dostopna funkcija komentiranja


(auct. Thomas Krefeld – trad. Peter Weiss)

Tags: Funkcijska področjaSodelovanje  (citiranje)

Sodelovanje z drugimi projekti je za zamisel VerbeAlpine temeljno; kaže se v številnih kooperacijskih sporazumih s projektnimi partnerji. Uresničevanje sodelovanja pa dejansko ni vedno preprosto; ovirajo ga praktični, tj. predvsem informacijskotehnični in s tem povezani podatkovnopravni problemi, ob robu pa malce tudi ideološki zadržki do odprtokodne usmerjenosti. Vsako sodelovanje je osnovano na formalnem sporazumu, ki partnerjem VerbeAlpine (PVA) zagotavlja ekskluzivno uporabno podatkovno zbirko za prenašanje navzgor (upload). Vsaka partnerska podatkovna zbirka je na razpolago za prenašanje navzdol (download) vsem partnerjem. Vendar pa sodelovanje seveda ne ostaja omejeno le na izmenjavo podatkov; nasprotno: vsi partnerji so povabljeni (in pozvani), da uporabljajo vsa področja funkcionalnosti.

(auct. Thomas Krefeld – trad. Peter Weiss)

Tags: Funkcijska področja