Metodologija

sortiranje/razvrščanje

Prikaži vse zapise

A   B   C   D   E   F   G   H  I   J   K   L   M   N   O   P   Q  R   S   T   U   V   W   X  Y  Z  


Plast dostopa do podatkov  (citiranje)

Dostop do modula VA_DB dopušča preiskovanje neposredno v primarnih projektnih podatkih. Do tega dostopa lahko pride človek (prek modula VA_WEB) ali stroji oz. programi. Zadnji scenarij je možen npr. tudi projektno interno pri komunikaciji med moduloma VA_WEB in VA_DB, zadeva pa tudi avtomatske dostope npr. računalnikov oz. programov projektnih partnerjev VerbeAlpine. Med razvojnimi deli na področju modulov VA_WEB in VA_DB je z informacijskega oz. programskotehničnega vidika neredko nujno spremeniti obstoječe podatkovne strukture in jih prilagoditi novim zahtevam. To lahko v primeru, če do podatkov dostopa človek, vodi v zmešnjavo, če stroj ali program, pa preprosto povzroči nepravilno delovanje. Da do tega problema ne bi prišlo, bo v modul VA_DB – vsaj pretežno – vstavljena stabilna podatkovna struktura, v katero bodo projicirane spremenljive primarne podatkovne strukture.

(auct. Stephan Lücke – trad. Peter Weiss)

Tags: Informacijska tehnologijaPlasti  (citiranje)

Diahrono jezikoslovje ('jezikovna zgodovina') razlikuje dve zgodovinski jezikovnostični konstelaciji (prim. Krefeld 2003); obe sta utemeljeni prostorsko in izhajata iz jezika vsakokratnega območja, ki se je govoril v raziskovanem času; ta jezik je včasih imenovan kot 'plast':
 • jeziki, ki so se nekoč govorili na raziskovanem področju ('starejše plasti'), so označeni kot 'substrati'; te jezike v toku zgodovine izpodrine jezik, ki je v fokusu vsakokratne jezikovne zgodovine – stratum;
 • jeziki, ki so prišli v raziskovano področje drugotno, z osvojitvijo, in so za določen čas prekrili jezik, ki je v fokusu, so označeni kot 'superstrati'; ti jeziki pa prekritih jezikov niso mogli izpodriniti in so čez krajši ali daljši čas sami izginili, morda zaradi političnih sprememb. Tako se je na primer nemški superstrat romanskih ali slovanskih jezikovnih področij Avstro-Ogrske z razpadom te državne tvorbe po prvi svetovni vojni izgubil.

 • O substratih in superstratih raziskovanega področja se torej govori le za nazaj, s stališča časa, v katerem se konkretni jeziki na raziskovanem področju ne govorijo več; pri tem je treba pogosto premostiti dolga obdobja, tako da se da kratkoročno orientirati po jezikovnih sistemih in tam poiskati spremembe, ki jih povzročajo stiki, torej po rezulatih jezikovnega stika. Za dejansko razumevanje domnevnih pojavov jezikovnega stika pa je odločilno zgodovinsko obdobje vsakokratne dvojezičnosti, tj. čas, v katerem sta oba jezika govorila eden ob drugem oz. eden z drugim. Ti sočasno govorjeni jeziki se imenujejo 'adstrati'. S tem pa je treba zavzeti sinhrono perspektivo, ki ne more biti omejena na 'jezike', ampak na 'govorca' z njegovo specifično kompetencoin soupošteva, če je le mogoče, konkretno izjavo, 'govorjenje'. To je v zgodovinski perspektivi pogosto sicer nemogoče, moramo pa na to v načelu misliti tudi pri rekonstrukciji stratigrafije, saj je treba izjavo dvojezičnega govorca v načelu presojati drugače kot izjavo enojezičnega.


  (auct. Thomas Krefeld – trad. Peter Weiss)

  Tags: lingvistika  podatkovni tip  (citiranje)

  gl. Modeliranje podatkov

  Tags: Informacijska tehnologija